ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všeobecné obchodní podmínky


 I. Smluvní strany

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány mezi

prodávajícím :  Kovoplast, vd
IČ: 49974084
místem podnikání: Závodní 1057, Hluk
tel.: 572 520 501
email:
marketing@kovoplastvd.cz
číslo účtu: 6517 – 721/0100 (dále jen „prodávající“)

a

kupujícím:

Kupujícím se rozumí koncový zákazník,který kupuje zboží od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu případně na základě objednávky e-mailem. Kupující při zahájení obchodních vztahů vyplní registrační formulář, v tomto je povinen uvést pravdivé informace, zejména své kontaktní údaje a informace nutné pro bezproblémové vyřízení a doručení objednávky, dále údaje, které chce mít kupující uvedeny na nákupních a daňových dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

II. Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží z internetového obchodu prostřednictvím objednávkového formuláře na http://kovoplastvd.4shop.cz (dále jen „e-shop“).

Od objednávky může kupující bez uvedení důvodu odstoupit do 8 hodin od jejího odeslání a to zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že prodávající do 8 hodin od učinění objednávky neobdrží odstoupení od této objednávky stává se objednávka závaznou.

Objednávky lze provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každý jednotlivý druh zboží má v internetovém obchodu vyznačenu dobu dodání. Zboží je zasílano způsobem dle výběru zákazníka v objednávkovém formuláři a zboží u kterého je v katalogu internetového obchodu vyznačena doba dodání „skladem“ kupujícímu odesíláme zpravidla do 3 dnů od přijetí objednávky. V případě, že dobu dodání vyznačenou v katalogu internetového obchodu u konkrétního druhu zboží nelze dodržet zašle prodejce kupujícímu e-mail, kterým ho na tuto skutečnost upozorní.

Společně se zbožím dodá prodávající kupujícímu také veškeré doklady vztahující se ke zboží a nákupní a daňové doklady.

Prodávající není povinen přijmout objednávku kupujícího v těchto případech:
- kupující nedostatečně vyplní registrační formulář, zejména v případech, kdy je uvedena nedostatečná nebo neexistující adresa, neexistující obchodní společnost, jiné nedostatečné údaje
- prodávající má za kupujícím neuhrazené splatné pohledávky
- kupující v minulosti nepřevzal objednané zboží od prodávajícího

Prodávající má právo zrušit objednávku v těchto případech:
- kupující zvolil formu platby
platba předem a kupní cena nedorazila na účet prodejce do 7 dnů od založení objednávky
- kupující zvolil formu platby
platba v hotovosti a zboží si nevyzvedl do 7 dnů od oznámení, že zboží je připraveno k odběru
- nedostupnost zboží na trhu nebo ukončení jeho výroby
- výrazná změna ceny zboží

III. Cena zboží a poštovné a balné

Kupující kupuje zboží za cenu uvedenou v internetovém obchodě v okamžiku objednání. Vedle ceny objednaného zboží hradí kupující také cenu poštovného a balného, cena poštovného a balného je stanovena dle výběru v objednávkovém formuláři.

IV. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 občanského zákoníku má kupující právo v případě objednávky zboží přes internetový obchod nebo e-mailem od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a to do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

- doručit prodávajícímu do 14 dní odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na adresu marketing@kovoplastvd.cz ) s textem: „Odstupuji od smlouvy ze dne … č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: [číslo účtu / banka]". Datum a podpis.
- nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu a se všemi doklady, které kupující převzal společně se zbožím (faktura, dodací list, záruční list atd.), doručit doporučeně na adresu 'osobního odběru' uvedenou v kontaktu spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu, na jiné adrese nebude vrácené zboží převzato!

Při splnění všech výše uvedených podmínek uhradí prodávající kupujícímu zpět kupní cenu zboží převodem na uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Cena zboží bude ponížena o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Cena za poštovné a balné se nevrací. Volte vhodný obalový materiál, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě zpět. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalového materiálu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možno akceptovat úkon provedený kupujícím jako odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

V. Informace o produktech

Zobrazení zboží a informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze informativní charakter a v detailech se mohou lišit od dodaného zboží. V případě, že kupující požaduje bližší informace o výrobku může se obrátit na infolinku prodávajícího tel. 572 520 540 nebo na e-mail info@kovoplastvd.cz 

VI. Platební podmínky a ceny

Kupní cenu zboží je možno hradit dle ceny uvedené v objednávkovém formuláři.

VII. Dodací a záruční podmínky

1) Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu společně s písemnou reklamací, ve které popíše vady zboží, zaslal také kopii dokladu prokazujícího zakoupení předmětného zboží od prodávajícího. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícímu vrátil toto kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí a podá o tom kupujícímu zprávu. Reklamované zboží zašlete na adresu 'osobních odběrů', která je uvedena v kontaktu. Na jiné adrese nebude reklamované zboží převzato! Volte vhodný obalový materiál, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží při přepravě zpět. 

2) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3) V případě poškození zásilky přepravní službou, nebo poštou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození s touto službou a následně doručí kopii tohoto zápisu prodávajícímu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kovoplastvd.cz . Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.

4) V případě nepřevzetí objednaného zboží je objednatel povinen uhradit plnou výši poštovného a balného, které bylo vynaloženo k zaslání objednaného zboží + storno poplatek 150,- Kč.

5) Při nezaplacení storno poplatku v řádném termínu je zaslána upomínka k zaplacení dlužné částky, která je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

6) V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží nebo odmítnutí převzetí vyřízené reklamace do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající, dle § 656 Občanského zákoníku, oprávněn účtovat částku za uskladnění, která činí 20 Kč za každý započatý den uskladnění. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců od vyřízení reklamace a neuhradí skladné, je prodávající oprávněn dle § 656 Obč. Zák. prodat zboží třetí osobě a odprodejem pokrýt částku za neuhrazené skladné. Cena použitého odprodávaného zboží je stanovena jako polovina ceny obvyklé. Cena obvyklá je cena stejného nebo podobného zboží v době odprodeje. Kopii dokladu o prodeji přiloží prodávající k reklamačnímu protokolu.

IX. Osobní údaje a ochrana informací

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováváním osobních údajů pro vnitřní marketingové potřeby prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Případné spory mezi Kovoplast a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce . Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, Kovoplast doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt marketing@kovoplastvd.cz na Kovoplast pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 18.5.2021 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

 

www.kovoplastvd.cz

« zpět na seznam článků