> Chci vlastní eshop < | STRÁNKY VYROBCE | KOVOLISOVNA | VSTŘIKOLISOVNA | DOPORUČUJEME |

Všeobecné obchodní podmínky

 I. Smluvní strany

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány mezi

prodávajícím :  Kovoplast, vd
IČ: 49974084
místem podnikání: Závodní 1057, Hluk
tel.: 572 520 501
email:
marketing@kovoplastvd.cz
číslo účtu: 6517 – 721/0100 (dále jen „prodávající“)

a

kupujícím:

Kupujícím se rozumí koncový zákazník,který kupuje zboží od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu případně na základě objednávky e-mailem. Kupující při zahájení obchodních vztahů vyplní registrační formulář, v tomto je povinen uvést pravdivé informace, zejména své kontaktní údaje a informace nutné pro bezproblémové vyřízení a doručení objednávky, dále údaje, které chce mít kupující uvedeny na nákupních a daňových dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

II. Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží z internetového obchodu prostřednictvím objednávkového formuláře na http://kovoplastvd.4shop.cz (dále jen „e-shop“).

Od objednávky může kupující bez uvedení důvodu odstoupit do 8 hodin od jejího odeslání a to zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že prodávající do 8 hodin od učinění objednávky neobdrží odstoupení od této objednávky stává se objednávka závaznou.

Objednávky lze provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každý jednotlivý druh zboží má v internetovém obchodu vyznačenu dobu dodání. Zboží je zasílano způsobem dle výběru zákazníka v objednávkovém formuláři a zboží u kterého je v katalogu internetového obchodu vyznačena doba dodání „skladem“ kupujícímu odesíláme zpravidla do 3 dnů od přijetí objednávky. V případě, že dobu dodání vyznačenou v katalogu internetového obchodu u konkrétního druhu zboží nelze dodržet zašle prodejce kupujícímu e-mail, kterým ho na tuto skutečnost upozorní.

Společně se zbožím dodá prodávající kupujícímu také veškeré doklady vztahující se ke zboží a nákupní a daňové doklady.

Prodávající není povinen přijmout objednávku kupujícího v těchto případech:
- kupující nedostatečně vyplní registrační formulář, zejména v případech, kdy je uvedena nedostatečná nebo neexistující adresa, neexistující obchodní společnost, jiné nedostatečné údaje
- prodávající má za kupujícím neuhrazené splatné pohledávky
- kupující v minulosti nepřevzal objednané zboží od prodávajícího

Prodávající má právo zrušit objednávku v těchto případech:
- kupující zvolil formu platby
platba předem a kupní cena nedorazila na účet prodejce do 7 dnů od založení objednávky
- kupující zvolil formu platby
platba v hotovosti a zboží si nevyzvedl do 7 dnů od oznámení, že zboží je připraveno k odběru
- nedostupnost zboží na trhu nebo ukončení jeho výroby
- výrazná změna ceny zboží

III. Cena zboží a poštovné a balné

Kupující kupuje zboží za cenu uvedenou v internetovém obchodě v okamžiku objednání. Vedle ceny objednaného zboží hradí kupující také cenu poštovného a balného, cena poštovného a balného je stanovena dle výběru v objednávkovém formuláři.

IV. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 občanského zákoníku má kupující právo v případě objednávky zboží přes internetový obchod nebo e-mailem od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a to do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

- doručit prodávajícímu do 14 dní odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na adresu info@kovoplastvd.cz ) s textem: „Odstupuji od smlouvy ze dne … č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: [číslo účtu / banka]". Datum a podpis.
- nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu a se všemi doklady, které kupující převzal společně se zbožím (faktura, dodací list, záruční list atd.), doručit doporučeně na adresu 'osobního odběru' uvedenou v kontaktu spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu, na jiné adrese nebude vrácené zboží převzato!

Při splnění všech výše uvedených podmínek uhradí prodávající kupujícímu zpět kupní cenu zboží převodem na uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Cena zboží bude ponížena o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Cena za poštovné a balné se nevrací. Volte vhodný obalový materiál, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě zpět. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalového materiálu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možno akceptovat úkon provedený kupujícím jako odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

V. Informace o produktech

Zobrazení zboží a informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze informativní charakter a v detailech se mohou lišit od dodaného zboží. V případě, že kupující požaduje bližší informace o výrobku může se obrátit na infolinku prodávajícího tel. 572 520 540 nebo na e-mail info@kovoplastvd.cz 

VI. Platební podmínky a ceny

Kupní cenu zboží je možno hradit dle ceny uvedené v objednávkovém formuláři.

VII. Dodací a záruční podmínky

1) Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu společně s písemnou reklamací, ve které popíše vady zboží, zaslal také kopii dokladu prokazujícího zakoupení předmětného zboží od prodávajícího. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícímu vrátil toto kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí a podá o tom kupujícímu zprávu. Reklamované zboží zašlete na adresu 'osobních odběrů', která je uvedena v kontaktu. Na jiné adrese nebude reklamované zboží převzato! Volte vhodný obalový materiál, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží při přepravě zpět. 

2) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3) V případě poškození zásilky přepravní službou, nebo poštou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození s touto službou a následně doručí kopii tohoto zápisu prodávajícímu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kovoplastvd.cz . Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.

4) V případě nepřevzetí objednaného zboží je objednatel povinen uhradit plnou výši poštovného a balného, které bylo vynaloženo k zaslání objednaného zboží + storno poplatek 150,- Kč.

5) Při nezaplacení storno poplatku v řádném termínu je zaslána upomínka k zaplacení dlužné částky, která je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

6) V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží nebo odmítnutí převzetí vyřízené reklamace do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající, dle § 656 Občanského zákoníku, oprávněn účtovat částku za uskladnění, která činí 20 Kč za každý započatý den uskladnění. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců od vyřízení reklamace a neuhradí skladné, je prodávající oprávněn dle § 656 Obč. Zák. prodat zboží třetí osobě a odprodejem pokrýt částku za neuhrazené skladné. Cena použitého odprodávaného zboží je stanovena jako polovina ceny obvyklé. Cena obvyklá je cena stejného nebo podobného zboží v době odprodeje. Kopii dokladu o prodeji přiloží prodávající k reklamačnímu protokolu.

IX. Osobní údaje a ochrana informací

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováváním osobních údajů pro vnitřní marketingové potřeby prodávajícího.

Platnost obchodích podmínek od 1. 8. 2014

www.kovoplastvd.cz

Dvoučinný ruční postřikovač, průmysl, lekařství, desinfekci, kadeřnictví - kovoplastvd.4shop.cz